اشتراک گذاری
١٦ اسفند ١٣٩٥

نجوم و اخترفیزیک نظری و تجربیدکتر حسین عبادی
hosseinebadi@tabrizu.ac.ir
h_ebadie@yahoo.com


ناصر صادق نژاد

دکتر اکبر جهان

دکتر پانته آ داودی فر
dfpantea@riaam.ac.ir
 p_davoudifar@yahoo.com

دکتر هومان مرادپور
h.moradpour@riaam.ac.ir
hn.moradpour@gmail.comدیدگاه خوانندگان