اشتراک گذاری
٣٠ خرداد ١٣٩٦

کتابهای چاپ شده مرکز

1- آشنایی با بخش تاریک کیهان - تألیف دکتر احمد شیخی

2- اخترفیزیک - تألیف دکتر علی عجب شیری زاده

3- گنجینه فرمول های ریاضی و فیزیک - تألیف دکتر علی عجب شیری زاده

4- سیاه چاله ها- - ترجمه دکتر علی عجب شیری زاده

5- درآمدی بر کیهان شناسی نوین - تألیف دکتر نعمت الله ریاضی

6- فیزیک خورشید - تألیف دکتر علی عجب شیری زاده

7- منظومه شمسی و سیارات فراخورشیدی - تألیف دکتر علی عجب شیری زادهدیدگاه خوانندگان